Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na doméne www.coolovky.sk (ďalej len „internetová doména") je:

J&T Buildings s.r.o. Profesora Hlaváča 3, 071 01 Michalovce

sídlo: Profesora Hlaváča 3, 071  01 Michalovce

zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel s.r.o., vložka č. 41955/V

IČO: 51023008

DIČ: 2120577470

IČ DPH: SK2120577470

e-mail: info@coolovky.sk

telefónne číslo: 00421 911 555 818

poštová adresa: Dubová 54, 900 27, Bernolákovo

(ďalej len „spoločnosť")


orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 404/3, 040 01 Košice https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa)


Článok I

Základné pojmy


Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar - tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Objednávka - úkon kupujúceho uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho  nakúpiť tovar v e-shope.

Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) - cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá vrátane poštovného a iných nákladov a poplatkov.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.


Článok II

Všeobecné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;

b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;

c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.


Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy


1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne  www.coolovky.sk.

2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.

3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným kupujúcim alebo kupujúcim bez registrácie. Registráciou kupujúci uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho pri vybavovaní objednávky a doručovaní objednaného tovaru.

4. Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto kupujúceho"). Konto kupujúceho umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek.

5. Po stlačení tlačidla „vlož do košíka" alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho  je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien v položkách objednávky. Do momentu ukončenia a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.

6. Počas nákupného procesu si kupujúci  zvolí spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim, t. j. kupujúcemu  vznikol nárok na zľavu z ceny dopravy, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

7. Objednávku kupujúci  ukončí a potvrdí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby". Pred odoslaním má kupujúci k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom potvrdením a odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.

8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

a) vlastnostiach tovaru;

b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

9.           Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho:

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;

b) fakturačné údaje kupujúceho a adresu pre doručenie tovaru


10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.


Článok IV

Platobné podmienky


1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní.

2. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Informácia o úhrade dopravného predávajúcim je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

       Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a) dobierkou – peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí

d) prevod na bankový účet Predávajúceho – platba prostredníctvom vkladu na bankový účet Predávajúceho. Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky. 

Číslo bežného účtu pre bezhotovostnú platbu SK72 0200 0000 0039 9474 9651, VÚB

3. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

4. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.


Článok V

Dodacie podmienky


1.           Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:

a) Slovenská pošta ( balík na poštu ) – 3,30€

b) Slovak Parcel servis Kuriér ( balík na adresu adresáta) – 4,60€

c) Osobný odber ( na adrese Mierova 58, Bratislava ) - 0,00€

Cena za dodanie tovaru objednaného vrámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cenu za dodanie tovaru je potrebné uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar.

2.          Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

3.        Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v Internetovom obchode.

4.       Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Spotrebiteľovi tovar bezodkladne, najneskôr do 3  pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. 

5.       Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.

6.      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.

7.       Kupujúci  je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho . 

8.    Kupujúci  je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak  kupujúci  neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho , Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru

9.     Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť Kupujúcemu  zmluvnú pokutu vo výške oprávnených nákladov vo výške 10€, v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú Kupujúci nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť Predávajúcemu alebo bol vyzvaný Predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal.

10.     Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu a ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

11.      Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si Predávajúci vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.


Článok  VI

Stornovanie objednávky


 1.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na adresu info@coolovky.sk alebo telefonicky. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. 

2.      V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

3.    Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.


Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


1. Kupujúci  nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od sprostredkovateľa doručenia tvaru (kuriéra) alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.


Článok VIII

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy


1.     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

2.      V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),

  c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

3.    Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie

hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

a) je v pôvodnom stave,

b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,

c) je nepoškodený,

d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).

4.      Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť zaslaním vyplneného formuláru na e-mailovú adresu Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

5.     Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho (Dubová 54, 90027, Bernolákovo). Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

6.       Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. 

7.    Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.

8.    V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.


Článok  IX

Výmena tovaru


1.      Pokiaľ tovar nezodpovedá požiadavkám Kupujúceho je možné ho vymeniť za iný. Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 14 dní od prevzatia.

2.     Tovar, ktorý si želá kupujúci vymeniť,  zašle spolu s vyplneným formulárom na poštovú adresu predávajúceho                  (Dubová 54, 900 27, Bernolákovo).

Pri výmene tovaru je kupujúci povinný dodržať tieto podmienky:

- Tovar musí byť nepoškodený

- Tovar nesmie byť použitý

- Tovar musí byť kompletný

3.     Výmena tovaru a opätovné doručenie je bezplatné. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci

4.       Pri výmene tovaru kupujúcim môžu nastať tieto možnosti:

       -  Cena nového tovaru je rovnaká ako cena vráteného tovaru – v tomto prípade kupujúci nič nehradí,  vymenený tovar si už iba prevezmete 

        -  Cena nového tovaru je vyššia ako cena vráteného tovaru – pri prevzatí balíčku s novým tovarom platí kupujúci  len rozdiel v cene tovaru.

       - Cena nového tovaru je nižšia ako cena vráteného tovaru – vzniknutý rozdiel vráti predávajúci  na uvedené číslo účtu Kupujúceho

5.     Doba spracovania výmeny je do 14 pracovných dní od prevzatia Vašej zásielky.  V prípade nedostupnosti požadovaného tovaru na výmenu, postupuje kupujúci  podľa pokynov na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy.


Článok X

Reklamačný poriadok 


1.           Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne vyplnením  formuláru, poštou na adrese Predávajúceho ( Dubová 54, 900 27, Bernolákovo ), alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@coolovky.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.  

2.         Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s čistým reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku..

3.       Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.

4.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

5.      Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6.       Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.

7.       V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

8.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 

9.      Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

10.      Predávajúci je povinný  vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 a) odovzdaním opraveného tovaru, 

b) výmenou tovaru, 

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

 d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

 f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Článok XI

Alternatívne riešenie sporov


1. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@coolovky.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto žiadosť kupujúceho  zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán („http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov“). Návrh môže byť podaný kupujúcim podľa § 12 zákona o ARS. 

2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej  zmluvy alebo súvisiaceho so kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.


Článok XII

Záverečné ustanovenia


1.       Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

2.    Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

3.     Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, že si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov

4.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 26.9.2018